วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2/ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2555
-เข้าพบฝ่ายปกครองเพื่อรับทราบถึงภาระงานด้านฝ่ายปกครอง
-เช็คชื่อนักเรียนในแถวตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้นม.503และนักเรียนชั้นม.505
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บหนังสือเก่าเข้าห้องเก็บของ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 1/ภาคเรียนที่ 2

24 ตุลาคม 2555
-พบปะกับนักเรียน ม.507 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้ประจำชั้นอยู่ด้วย
-เข้าพบฝ่ายวิชาการเพื่อชี้แจงภาระงานที่จะมีในเทอมที่ 2
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเตรียมจุดประสงค์ให้กับเด็กนักเรียน
-เข้าพบเด็กนักเรียนในคาบแรก

25 ตุลาคม 2555
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.503,ม.505,ม.508
-ช่วยครูพี่เลี่ยงจัดหนังสือและหยิบหนังสือแจกเด็กนักเรียน

26 ตุลาคม 2555
-ยืนเวรหน้าประตูโรงเรียน
-สอนนักเรียนห้อง ม.503,ม.505และม.506
-สอนนักเรียนห้อง ม.604,ม.311,ม.505(อาจารย์ฝากคาบ)

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรม


อาทิตย์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังนี้
วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.  2555  ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นม.1 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชและหาดทรายแก้ว
วันที่ 2 ก.ค. 2555 ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติและได้สอนวิชาลูกเสือชั้นม.1
วันที่ 3 ก.ค. 2555 ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติและได้มีการเตรียมการจัดโครงการเพศศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.2
วันที่ 4 ก.ค. 2555 ได้จัดโครงการเพศศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.2 ณ ห้องประชุมและได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
วันที่ 5 ก.ค. 2555 ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติ
วันที่ 6 ก.ค. 2555 ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติ