วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2/ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2555
-เข้าพบฝ่ายปกครองเพื่อรับทราบถึงภาระงานด้านฝ่ายปกครอง
-เช็คชื่อนักเรียนในแถวตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้นม.503และนักเรียนชั้นม.505
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บหนังสือเก่าเข้าห้องเก็บของ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 1/ภาคเรียนที่ 2

24 ตุลาคม 2555
-พบปะกับนักเรียน ม.507 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้ประจำชั้นอยู่ด้วย
-เข้าพบฝ่ายวิชาการเพื่อชี้แจงภาระงานที่จะมีในเทอมที่ 2
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเตรียมจุดประสงค์ให้กับเด็กนักเรียน
-เข้าพบเด็กนักเรียนในคาบแรก

25 ตุลาคม 2555
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.503,ม.505,ม.508
-ช่วยครูพี่เลี่ยงจัดหนังสือและหยิบหนังสือแจกเด็กนักเรียน

26 ตุลาคม 2555
-ยืนเวรหน้าประตูโรงเรียน
-สอนนักเรียนห้อง ม.503,ม.505และม.506
-สอนนักเรียนห้อง ม.604,ม.311,ม.505(อาจารย์ฝากคาบ)