วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนม.5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช                  ตารางสอน ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2555
ครูกวี  หนูศรีคง(นักศึกษาวิชาชีพครู)           กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์          รวม       12      คาบ
วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.10-09.00
09.00-09.50
10.00-10.50
10.50-11.40
11.40-12.30
12.30-13.20
13.20-14.10
14.10-15.00
15.00-15.50
15.50-16.40
จันทร์32101
5/5
356


อังคาร

32101
5/6
531
32101
5/3
357


.
พุธ
32101
5/8
355

พฤหัสบดี

32101
5/3
35432101
5/5
356
32101
5/6
352
32101
5/8
364


ศุกร์

32101
5/8
337

32101
5/5
356


32101
5/3
354
32101
5/6
352