วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรม


อาทิตย์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังนี้
วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.  2555  ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นม.1 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชและหาดทรายแก้ว
วันที่ 2 ก.ค. 2555 ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติและได้สอนวิชาลูกเสือชั้นม.1
วันที่ 3 ก.ค. 2555 ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติและได้มีการเตรียมการจัดโครงการเพศศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.2
วันที่ 4 ก.ค. 2555 ได้จัดโครงการเพศศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.2 ณ ห้องประชุมและได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
วันที่ 5 ก.ค. 2555 ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติ
วันที่ 6 ก.ค. 2555 ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติ